* *

иногда я думаю
каково тебе знать (это разные три ты)
что возможно мы никогда не увидимся больше

а еще
как называлось то чувство,
что жило между нами
и где оно обитает теперь

куда эмигрировало
одним днем или собираясь задолго
продавая ненужное ставя
апостили на каждую из эмоций по описи

гнев
обиду
ожидания
разочарование
л-- не знаю про л не проставлено

в стране назначения не требовалось
 
где та страна и как там живется
иногда я адресую тот же вопрос себе

приходит
на королевскую почту
ответ
адресат выбыл

местонахождение
неизвестно

я надеюсь, он все же там счастлив
как и каждая из трех моих тыJuly 20231
I say not in my name

NameCheap says
dear victoria
your name will be deleted soon
we are so sorry
and maybe you don't sympathize with this
but your government is committing human rights abuses
and so this is our decision,
bye.

in my city there is the largest number of arrests in history
at peaceful rallies
for a slogan «no war».

 in another city yulia tsvetkova
is three years under arrest
we were at the same festival
I did poetry and a performance
she did a performance
(((cops came to our performance and checked everyone's documents, looking for someone to jail for propaganda)))
I went home, she got on the train
they took her from the train.

my journalist colleagues are jailed (for a long time already) accused of treason (12-20 years)
my lgbt brothers and sisters left the country (a long time ago) in one night to survive
and so that their children would not be taken away
to an orphanage, from which — hooray — (for a long time already) they don’t give the kids to Americans
left to rot at home
google violence orphanages
google torture

 what do I feel now, facebook will soon not ask
but I feel
terrible gloomy
joy

that the whole world sees now
a predator
for a predator
covered in blood
and he won't be able to wash it off
he used to wash away mine and my friends’ at home) (carefully)


I smile with broken teeth, and they say to me: daughter of an abuser,
why haven't you dealt with him earlier?

2
they came to visit and look how pretty it is here
in front of the world we were kind
it's always been like this at home
all the guests adored him
all my friends
the few that I had
he is funny, it’s so cool at your place

 they would all leave
foreign tourists left the World Cup
the door closed behind them
and he turned around
to complete
what he started

when my mother was dying one day I dared to go out to the guests and laugh instead of sitting next to her in the room as I was supposed to
he used to bang my head on the fridge, there’s this nook in the kitchen by the sink, I still get tense when I'm not doing the dishes alone

even in other cities the body remembers: it is always possible that he’ll leap and hit me

they were my guests, why the hell did you come out 

foreign tourists were allowed flags
allowed to be loud
allowed to block the road
allowed to sit on the escalators in the subway
allowed to meet in groups
allowed allowed allowed

to feel like people

don't touch it it’s for the guests
I'll kill you bitch

and today
all these guests all the observers
they say oh what a horror
unhinged
how dare
he it’s a crime
that you didn't stop him

because they remember
how easy and free it is here, beautiful, spiritual

it would have been enough
to just tell him

he would have listened
would wipe the blood
would apologize

because that's what usually happens

ninety-one percent of the women in our prisons are in jail for killing their abusers after years of torture

and I think
fuck jail
we would have killed him

but in his and our kitchen

unfortunately

the table is

f
i
f
t
e
e
n

meters long

and all the knives are on his side. 


Translated by Nadja Kasinskaja

1
jag säger not in my name
namecheap säger
dear victoria
ditt namn blir deleted soon
vi beklagar och du kanske inte sympathize
but your government is committing
human rights abuses
därför har vi fattat det här beslutet,
tills vidare.

i min stad har rekordmånga människor gripits
för orden Nej till krig
under fredsmanifestationer.

i en annan stad har Julia Tsvetkova i tre år suttit under arrest.
vi var på samma festival
jag gjorde dikter och en teaterföreställning
hon — en teaterföreställning
(((polisen kom, kollade allas dokument, letade efter någon att gripa för HBTQ-propaganda)))
jag gick hem
hon gick till tåget
när hon klev av det blev hon gripen.

mina kollegor, journalister, har suttit inne (länge) anklagade för landsförräderi (fängelse 12 till 20 år)
mina LGBT-systrar och bröder lämnade det här landet (för länge sedan)
för att överleva
för att myndigheterna inte skulle ta deras barn
och placera dem på barnhem
där det sedan länge är förbjudet
att adoptera bort till amerikanska medborgare
barnen blir kvar och ruttnar här
google våld
google tortyr

snart frågar Facebook inte längre vad jag känner
sad jag känner är
en fasansfullt mörk
glädje

över att hela världen ser nu
vår våldtäktsman
som en våldtäktsman
i blod som han inte kommer att kunna tvätta av sig
(mitt och mina vänners blod tvättade han av hemma) (omsorgsfullt)
  
jag ler med mina utslagna tänder och hör hur de säger:
våldtäktsmannens dotter,
varför redde du inte ut det här tidigare?

2
they came for visiting and look how pretty it is here
inför världen har vi alltid haft fina manér
så har det alltid varit här hemma
alla gäster älskade honom
alla mina vänner
(de få som kom)
han är kul, så häftigt det är här!

sedan gick de
de utländska turisterna åkte hem efter fotbolls-VM
stängde dörren efter sig
och han vände sig om
för att fortsätta
med vad han hade påbörjat

när mamma låg döende vågade jag en gång
gå ut till gästerna och skratta med dem
istället för att jämt sitta vid hennes säng som jag borde
han slog mitt huvud mot kylskåpet
i en vrå i köket vid vasken
jag kan aldrig vara lugn när jag diskar ensam
även när jag är bortrest minns kroppen
ett anfall ett slag
det var mina gäster vafan gick du ut till dem för

de utländska turisterna fick gå med sina flaggor
de fick ropa och heja
de fick spärra av vägar
de fick sitta ner på rulltrappor i tunnelbanan
de fick samlas i stora grupper på gatan
de fick de fick de fick

känna sig som människor

det här är inte till dig, det är till gästerna
jag ska slå ihjäl dig din subba

och idag
säger alla dessa gäster alla observatörer
fy vad hemskt
vad han trakasserar andra
det liknar ingenting
ett brott
varför stoppade du honom inte

de minns ju hur lätt vi har det, hur vackert, hur andligt

man hade ju kunnat
säga till

han hade lyssnat
hade torkat av sig blodet
och bett om ursäkt

för det är ju så det går till

nittioen procent av kvinnor i våra fängelser sitter för mord på sina våldtäktsmän som misshandlat dem i många år

och jag tänker:
fängelsestraff vafan
vi hade kunnat mörda

men bordet i hans och mitt kök
är tyvärr
f
e
m
t
o
n

meter långt

och alla knivar är på hans sida. 


Översatt av Lida Starodubtseva

1

я говорю not in my name
namecheap говорит
dear victoria
твое имя будет deleted soon
нам так жаль
и может вы этому не sympathize
but your government is committing human rights abuses
и поэтому таково наше решение,
пока.

в моем городе самое большое количество
задержаний в истории
на мирных митингах
за слоган нет войне.

в другом городе третий год под арестом
юля цветкова
мы были на одном фестивале
я делала стихи и спектакль
она спектакль
(((на наш спектакль приходили менты и проверяли у всех документы, искали, кого посадить за пропаганду)))
я пошла домой она села в поезд
с поезда ее сняли.

мои коллеги журналисты сидят (давно) обвиненные в госизмене (12-20 лет)
мои лгбтбратья и сестры покинули страну (давно) в одну ночь чтобы выжить
и чтобы их детей не отняли
в детский дом, из которого — о ура — (давно) нипочем не отдают американцам
оставляют гнить дома
гугл насилие дд
гугл пытки

что я чувствую сейчас, фейсбук скоро уже и не спросит
а чувствую я
страшную мрачную
радость

что весь мир теперь видит
насильника
насильником
в крови
и ему не удастся отмыться
(мою и друзей он раньше смывал дома) (аккуратно)


я улыбаюсь выбитыми зубами, а мне говорят: дочь насильника, чего ты не разобралась с ним раньше.

2

they came for visiting and look how pretty it is here
перед миром мы были любезны
так всегда было дома
все гости его обожали
все мои друзья
те немногие что были
он веселый, у вас так здорово

все они уходили
иностранные туристы уезжали с чемпионата мира
закрывалась дверь
и он оборачивался
доделывать
начатое

когда мама умирала однажды я посмела выйти к гостям и смеяться вместо того чтобы сидеть рядом с ней в комнате как полагалось
он бил меня головой о холодильник, такой закуток на кухне у раковины, я до сих пор напрягаюсь, когда мою посуду не в одиночестве

даже в других городах тело помнит: всегда возможен прыжок и удар
это ко мне пришли гости, какого черта ты выперлась

иностранным туристам можно было флаги
можно было кричать
можно было перекрывать дорогу
можно было сидеть на эскалаторах в метро
можно было собираться группами
можно можно можно

чувствовать себя людьми

не трогай это для гостей
убью сука

и сегодня
все эти гости все наблюдатели
говорят фу какой ужас
распоясался
ни в какие ворота
преступление
что ты его не остановила

ведь они помнят
как у нас легко и свободно, красиво, духовно

ведь достаточно было
просто сказать

он бы послушал
вытер бы кровь
извинился

ведь именно так обычно и происходит

девяносто один процент женщин в наших тюрьмах сидят за убийство своих насильников после лет истязаний

и я думаю
хуй с ней с тюрьмой
мы б и убили-с

но на нашей с ним кухне

к сожалению

п
я
т
н 
а
д
ц
а
т
и
м
е
т
р
о
в
ы
й

стол

и все ножи на его стороне.


— март 2022

* * 

Ингредиентов для чая должно быть ровно пять
Не спрашивай почему; если бы я могла,
я бы объяснила.
Ты же не спрашиваешь почему горячо
когда обжигаешься.
Как объяснить это горячо.
Кроме как телом.
…Ровно пять, и вода для чая годится
только свежей.
Не кипяти второй раз.
Я не хочу, чтобы ты пила мертвую воду.
Только не в октябре.


если бы нам говорили иначе

сначала
нас прибивает друг к другу
однажды ночью
как лодки мощной волной
мы притягиваемся и бьемся бортами

и я втягиваю в себя твои пальцы
как весла в уключины входят

там всегда было место
именно для тебя

и мы качаемся
на волнах, один, второй, еще раз
ты

наутро
прикрывая глаза от качки

спрашиваешь
это точно нормально
это правда нормально

что мы делаем это
друг с другом

и я говорю тебе
только представь

а что если

если бы мы росли в другом мире
где ни единого раза
не прозвучало бы
ни слова осуждения

где на твое первое темное теплое чувство
— она стояла наверху лестницы, мыла руки, белые трусики под черной юбкой было видно
и их свет сжал тебе все внутри -

тебе бы сказали: это нормально, ты взрослеешь
это чувство называется желание
возбуждение

придет время и ты встретишь девушку
и полюбишь ее,
а она тебя

и вам будет можно
делать друг с другом все что угодно

а пока ты еще ребенок,
маленькая
но это нормально.

и на ту девушку в душевой
с сосцами молодой серны
что выкручивала внутри странное теплое

и на все мои истории тоже
в которых я думала
просто любуюсь, ну конечно, как не любоваться, ведь женщины такие красивые

говорили бы:
это нормально, как здорово, ты влюбилась, я поздравляю

«первая любовь
вторая любовь
расскажи мне о ней»

звучало бы только это.

и сейчас наши лодки
плыли бы гордо и ярко
под свободным парусом

управляемые только нами

без груза из яда у каждой
на каждом борту. особенно левом.задание «игра»

я не знаю
где начинается моя территория
и могу ли я остаться в ней
в безопасности
я достаю свою розовую куклу
розовый пылесос
розовый шкаф для барби 
(с нежно-розовыми створками)
розовое кресло
розовый фен
и белые тарелки
на дымчато-розовом пластиковом стекле
пластикового стола
с розовой ножкой

(мой отец говорит я уже слишком взрослая для игрушек
злится
колючие усы вечером щекочут мой левый сосок

сосок бледнее всех моих игрушек
в него играть по-другому
я еще к нему не привыкла)


снова и снова 
повторяя изученные узоры изо дня в день
выкладывать игрушками
границы своей территории
чтобы остаться в ней 
в безопасности

пока не повернется в замке ключ

пока не пройдет двадцать шесть лет
чтобы вырасти
и возвести свое собственное место 
для своих собственных игр

но смогу ли я этому научиться
смогу ли наконец стать не взрослой
чтобы с игрушками
творить 
что хочу  

не 
повторяя 
изученные узоры 
изо дня в день* *

мой дом: японский, потому что ваби саби сибуй. красота ветхого, довольствоваться малым, любоваться чем видишь, камня и ветки достаточно

мой дом: северный, потому что ветра и суровость, и сокрытость от бурь, и сощуренные под метелью глаза, ночь длинна, полгода до света, но припасена сушеная рыба

мой дом: южный, выплескивающийся наружу, в котором нестрашно за порог едва обувшись, и к плодам дотянуться рукой, и грязь можно просто смахнуть, на плечах бретельки и плотный загар, и всей стирки под краном, и веревки с бельем протянуты по двору, и кричишь через улицу: гаааля

мой дом: в горах, туда сложно добраться и всегда видно солнце, там монахи поют по утрам, в полночь играют на чашах, бродят косматые козы по краю
мой дом: у моря, оно шуршит за порогом и нет никаких долгих сумерек, тут же падает ночь, корабли возвращаются завтра, фитиль маяка подкрутить
мой дом: за городской площадью у самой ратуши, наискосок, мимо стук каблуков, завтра выставка

мой дом: шумный, с семьей и гостями, оставайтесь надолго
мой дом: тишина одинокого кабинета, не мешайте работать

мой дом: есть

во мне

твой?

\ камушки и бусины в дорогу* *

когда я беру тебя
в свои когти лапы крылья и шерсть
когда впиваюсь и обнимаю так что не вырваться
когда бьюсь мягкими волнами о тебя всю 
как об утес
об который
разлетаются мои волны пенясь и поднимаясь
выше

когда ты берешь меня
в свои мускулы прутья рук острый взгляд с льдинками на глубине
чуть прикушенную губу
быстро вздернутую бровь на мои извивы
нет не выбраться
нет остаться
пожалуйста
да

когда твоя легкость перерождается в тонкую золотую жарптицу
тканую огневыми узорами по каждому перышку
летящую сквозь полотна
летящую сквозь

когда мои волны взбивают воздух под крыльями
из простыней

на изнанке жарптицы дракон
оба сделаны из огня

вот это оборотничество, вот эта внезатверженность форм
когда мы обе случаемся всеми на свете

когда 

все шкатулочки мои и твои раскрывать вместе— 2021

отправить сообщение

говорить с ней про то
как люблю розы
темные, свежие, у изголовья постели
в которой мы любим друг друга
говорить с ней о том что на ужин
что на сердце
что в снах
что в проектах в которые верим
как мечты одного далекого года 
переплетаются
в настоящее время
вот, смотри, ты не заметила: это тоже сбылось

говорить с ней о том
как люблюfound poetry

вот я читаю девочку по сети
вот пишет девочка лет сорока пяти:
я так нравилась мальчикам, но они не нравились мне совершенно
я все время влюблялась в девочек, это было так нежно, так сладко, мне до сих пор странно, странно
я делаю своим подружкам нежный массаж (в скобках: йони)
я раздеваюсь на сессиях я телесная терапевтка
ваше какое дело
мы гладим друг друга как умеем

на странице у нее между разговорами с богом и советами быть мягкой с мужчинами
перепосты картинок, где женщины любят друг друга губами 
с подписью «просто красиво»

мама била меня не любила, но все прошло
я все проработала 
записывайтесь на массаж
почитайте отзыв
посмотрите нашу короткометражку
где я держу за плечи жертву насилия, где я целую ее пятки, мажу красным по коже
она отбивается и кричит, как ее в тринадцать лет подминал под себя тот, кого она не хотела
я держу ее тело
а потом мы раздеваемся
и проглаживаем жертву своими телами
голыми грудями по голым ягодицам

я и моя партнерша
мы работаем в паре

все так нежно, так сладко
записывайтесь, помогает

почему мне это вспарывает живот
почему я думаю что от чего-то спасет:
институции
коллаборации
регалии
новые старые этики
психотерапевтические ассоциации
профессиональный контроль и последующие санкции 

моя внутренняя гермиона говорит: какая к черту терапия, это незаконно, они нарушают границы, они в отношениях власти, они проецируют травмы, вытесненную сексуальность, подавленную ориентацию
мой внутренний художник говорит: они взрослые люди, да, включая клиентку, они имеют право на любые акции, ты же тоже орала в спектакле на сцене 

о том же

да, говорю, но меня никто не касался
спрашивает: а ты бы хотела?

ее внутренний ребенок тянет руки
ее внутренний родитель находит причины для рационализации и оправдания
ее внутренний взрослый тянет вверх майку
тянется руками

они обнимаются* *

я писала ночью стихотворение словами в голове, а не на бумаге и к утру забыла все что оно содержало

все эти тонкие штучки касания

я очень хотела написать снова
про то
как пульсация изнутри поглощает все то что снаружи
как ты прикасаешься и мир

отступает

одеялом накрывая отслаивая нас нашу отдельность

состоящую друг из друга
из прикосновений
из звуков
из запаха кожи

волос

твои волосы пахнут как тот браслет из тайваня от американских баптистов, подарок мне семилетней, символ совершенного счастья

на запястье

защелкнутый крепко и краешком взгляда я словно бы вижу его до сих пор

как описать словами все это

я не знаю
наверное к лучшему, что я забыла

ту первую строчку, которой вчерашней ночью во мне начиналось стихотворениея могла бы добавить что-то о карантине и сделать текст злободневным, но мне не хочется

мое тело твоему телу 
шлет письмо выстукивает в грудину
обидели искусали
исцарапали мыслями словами 

твое тело обнимает отвечает не словами не мыслями

мое тело твоему телу
мое сердце твоему сердцу
мои образы твоим образам
мой разум твоему разуму
моя память твоей памяти

и обратно

наводят мосты строят дороги в скалах укрепляют канаты по горным пикам
сплетают подвесные
ажурные
литейные
стальные невесомые любые всякие

чтобы если какой вдруг взорвали
сообщение
транспортное
не прекратилось

это очень важно, государственной важности дело
считают главы

мое тело
твоему телу
подписывается под депешей
подходит ближе
проводит мостом по мосту* *
когда я готовилась к лекции и читала тексты о нарративном свидетельствовании друг друга
я зацепилась за фразу 
«работа с внешними свидетелями может вообще проходить в воображении»

и я подумала
что это мы все

мы свидетели друг другу

и давайте-ка — знаете — чтоб защиты

а не обвинения
а не пинков сделай получше
отожмись постой в планке жирная скотина
куда опять нажралась на ночь
триста вкладок открыто висит нуну ты умнее думаешь стала
кого ты обманываешь
самозванка
народ позвала себя слушать
не стыдно

пусть моя свидетельница скажет устала, девочка
отдохни, тебе можно

пусть мой свидетель скажет ну и конечно, и правильно ты тогда поступила
уехала или осталась
закончила или ввязалась
выбрала лучшее, я видел

пусть мои свидетели скажут ты многое сделала, многое можешь, мы в тебя верим

пусть скажут — говори все свое в полный голос

проходя по коридору вашего воображения
гулкому, полному отражений и эха
пусть ваш свидетель вам скажет
___________________________
___________________________
___________________________

я оставила для него место* *

здравствуй кашель февраль 
проходи выворачивай наизнанку
любая болезнь репетиция старости
слабости
замедленности и не владения телом.

вот бы знать, ну
— к чему
— от чего
мне готовиться

рак, альцгеймер, не купируемый астматический приступ,
все сразу?

если уж я решила
(а я решила)
не сама, а как будет
то хотелось бы знать же,
как — будет

и какие скиллы мои 
нуждаются в тренировке
ну, ты понимаешь.

вдруг слепота, 
и что я тогда буду делать,
такая визуальная
и не подготовившаяся.

без шорткатов, дружок
тренируй многоборье
все и каждый скиллы
пригодятся в живом поединке
ты что думала, тут тренажерка
с расписанием и схемой «так вам, мисс, эффективней всего накачать трицепсы»

или все-таки самолет и можно 
ни к чему не готовиться
(вообще ни к чему)
все равно бесполезно

с равным успехом пройду
и без подготовки

финишировать в неизбежность

здравствуй, февраль, кашель до рвоты, здравствуй.* *

1
любить — называть по имени
снимать — как с реальности корку
прикасаться впервые и чувствовать тоже впервые
стихотворение наталкивать в интернет
как будто в нем есть ему место

как будто я имею значение
как будто я изобретаю слова

как будто никаких словарей не существовало, 
и прямо сейчас я пишу первый

том.

2
я исследовательница. я изучаю повадки землян
я встречаюсь разглядываю я прикасаюсь и пробую
вступать в контакт

люди плачут
радуются смеются
иногда говорят
иногда чувствуют

иногда им от этого плохо

иногда если чувств слишком много, говорит специальный землянин, помогает включить африканские барабаны и танцевать
некрасиво, яростно, дико

я попробовала прямо сегодня, да, это работает

я сажусь к своему прибору, я кладу отростки на клавиши, я составляю отчет на своем на инопланетянском:

земля состоит из
инопланетян
населена каждым
индивидуально
по особому способу

каталогизация невозможна* *
Километры километрами, а все равно вечер вместе,
говорили по скайпу, и на палец мне садилась божья коровка, 
полетим скоро, крошка, разминай крылья
Интересно знать о каждой с кем ты кричала
расскажи мне о своем детстве
я хочу быть на каждом кадре* *

(мы друг другу)
прорыв, рычаг или точка опоры 
катализатор или ускоритель
какая
волшебная
жидкость
кроме той, за которой ты протягиваешь мне руку между ног так уверенно 
(поделишься)
смазочная для скольжения
для перемен
мест
слагаемых в разных плоскостях
разных поверхностях
над землей над водой по огню и по воздуху
пятый элемент
меняет всю сумму напрочь

разносит вселенную складывает
красивый журавлик

и журавлик летит

и не падает* *

пахнет: трусами, горчичными зернами, ливнем, попкорном -
маршрутка. 

покорно

оттаивает всем сугробом запахов

оттаптывает всеми переступаниями
с ноги на ногу

вы выходите
замуж или на работу
вы поехали
к маме или кукухой

вы не известная путешественница ли случайно
видел вас в инстаграме
давно по этому маршруту
катаетесь

проездной оплачен


— 2020просто еще один пост в социальной сети

«с первым днем зимы»
«ждем снег»
«дождались снег».

«я твоя навек», 
виньетками выведено чье-то бессмысленное обещание на новеньком белом
ведь они не могут любить и верить что это не закончится
ведь у них не так как у нас, да
(думаю я, когда верю в бесконечность иду по мосту скучаю по тебе)

потом
я открываю ленту
и ни о чем хорошем не думаю

шесть лет за активизм
за рисунки вульв
за наглость влюбляться
за название спектакля, которое противоречит законам этой страны
(в комментариях мне много скажут про «этой», скажут «не эта, а наша», скажут «ну тогда уезжайте»)
я бы рада
я родилась не здесь

я не считаю ее своей

это отношения с абьюзером, в которые я вросла
наверное глупо отгораживаться
делать вид что это не я
менять данные
цепляться за национальную идентичность
национальности-то у меня и нет, вся размазана
не за что уцепиться

нет никакой определенности, говорим мы на книжном клубе
разные женщины
сменившие много квартир много городов
нигде до конца не свои
но все-таки
так
до конца и не менявшие ничего

не взрывавшие базу

потому что язык остается нашим и едет с нами по всем городам
и мы, литоняши, опираемся на него

каково будет опереться на другой

каково будет держать тебя за руку где-то
в других городах
не ожидая удара

ни словесного
ни телесного
ни юридического

каково это будет
давай подстрочником переведемкогда красишься

что-то сказочное в этом есть, говорю:
«и сияли ее следы»
глиттер так выстилает тропинку твою
от постели к постели
от радости к декабрю
от сияния солнца к мерцанию йольских свечей
от распахнутых глаз до застегнутых наглухо курток 
да шапку надень

семь ночей в январе, еще сколько-то в декабре
точки глиттера на билете
на паспорте
в рюкзаке
и огнями на взлетной записки от ганса гретель,
от гретель гансу

палец замер над баночкой. погружайся.

[Основная задача светосигнального оборудования (ССО) взлётно-посадочной полосы — обеспечивать безопасную посадку и взлёт воздушных судов в тёмное время суток и в сумерках, а также в условиях ограниченной видимости. 
Википедия]

 

* *

волосы к декабрю обрезала думала не узнают
по снегу шла дерзкая новая золотая

я ли тебя не любил я ли тебя не пестовал
а что иногда серчал так ну потому что ты бестолочь

если бы ты нормально понимала все с первого раза
стал бы я разве нервничать пил бы так много разве 

тихо лежи не вякай не доводи до греха
знаешь же что виновата знаешь же что плоха

тихо давай без слез глупая и не спорь 
нет ничего твоего ни на земле ни под

телом

снег весь примят до черной земли вывернут разворошен
думай всегда обо мне помни моя хорошаяпутешествие на край времени

когда я вижу тебя под протекающей крышей террасы дома твоего детства
я вижу все твои возрасты разом

(доступ получен)
ребенка одной в темнеющих сумерках сжавшейся на диване
подростка с балтикой девять через тягу, таким же как у меня вкусом
девушку с цветами отданными в пустоту
женщину за рулем

вывозящую нас из прошлого по мокрой дороге
(опасно. не трогай)

видеть и любить это синонимы
получается так

целиком

и ты говоришь что я снова похожа на прыгающую собачку
стоило отряхнуться после дождя впитать все истории женщин твоего рода 

видеть каждого означает ли любить каждого
да / возможно / отметить нужное

согласовано, скажешь ты, accepted, скажу я

2
ты говоришь: мы прошли и они обернулись
ты неужели не видела
(нет)
(не замечаю взгляды)
(только тебя вижу)

группки людей на поворотах, у остановки, в темноте
беру тебя за руку

3
город твоего детства распахивает мне слой за слоем
поля общей памяти до горизонта, до темного леса

я готовлю новое блюдо. я хотела бы пропитать воспоминания этим растопленным шоколадом
каждый твой год выстелить заново
но я знаю что вкус пустоты без добавок тоже был нужен
каждой из нас

грязь с полей налипает на мои ботинки, утяжеляет шаг, замедляет
луна отражается в лужах бесконечным граненым топазом
и вспарывает воздух, и время прорывается на заборах на кончиках памятников на углах домов
на перекрестках, где ты была еще без меня

4
я люблю тебя в детстве из своего детства
во взрослости из своей взрослости
смеющуюся моим шуткам
подпевающую треку на повороте
смотрящую на меня взглядом которому я не могу сопротивляться

которому я хочу — не — сопротивляться
выбираю
идти

вперед без гарантий* *

женщина у которой не получаются стрелки
сырники
отношения
вышивка

ни черта не получается

стирает уже пятую стрелку
высовывает язык
проводит еще одну линию

выходит на улицу
прошивает ее стежками шагов 
переворачивается бочком порумяней
вытягивается в стрелку

протягивает к тебе свои не очень умелые руки

пальцы пульсируют. в них начинается гудение тока

пчелиный рой в каждом из них точно знает
где находится маткагосударственная услуга «перемена имени»

гаспарян анжела валерьевна
приняла все мои документы 
в последний день подачи, самый-самый последний
(я об этом не знала) (повезло, говорит) (улыбаюсь)

через шестнадцать дней женщины по имени виктория головинская
как будто никогда не существовало

а всегда была только я
виктория дини

а вот эти шестнадцать дней пустого бланка
я проведу 
в другом городе
в другом измерении
и со справкой
и без каких бы то ни было прав (ни на тебя, ни на себя, представляешь)

ведь она не имеет юридической силы, говорит анжела валерьевна
знаете?
знаю. 
у анжелы серебряные браслеты
очень красиво, говорю я, а вот смотрите мои
и протягиваю ей в маленькое окошко номер двадцать четыре перевитые кольцами руки
и мы смеемся

а потом она возвращает мне справку (бессильную)
возвращает мне черновик, где я выводила все свои данные
все свои кодировки для государства
ни разу не промахнулась, смотрите
черновик не понадобился
я могла бы сразу и набело

вот место для вашей новой подписи
а вот здесь, пожалуйста, старой

(две идентичности сталкиваются и передают черную гелевую друг другу)

хотите потренироваться? можно там, внизу
говорит анжела валерьевна

браслет анжелы звенит

я тренируюсь трижды
и она возвращает мне черновик
на обороте — три птички моего нового росчерка

— и я полетелаselki song

я теку по тебе как река
и волна накрывает волну перекатываясь через кожу
добираясь до самых глубин
до ребристого дна
там где самый жемчужный песок и где плоская рыба

слепым десятипальцевым
зрячим десятипальцевым
очень точным внимательным десятипальцевым набираешь мою кодировку
вышита в собственном теле, нетрудно запомнить

редактор сказал бы
ника в этом тексте слишком много метафор
давайте оставим одну так сильнее

но мы
никого не оставим
ни камня на камне
ни нитки на нитке

ни тебя
ни меня
без воды разговорчики

когда говорю с тобой
постоянно пересыхают губы
но только верхние

у меня на шее маленький серебряный самолетик
между нами тысяча с лишним километров и искры
слушая о твоем детстве, я хочу быть рядом почти нестерпимо

километры ложатся под пальцы как кожа
я сжимаю руку и все начинается заново
мое тело сопротивляется
но это неважно


пружинка моего языка
освобожденная от давления дедлайнов тематики верстки и обязанности быть понятной
распрямляется
и звучит

колокольчиком на языке привкусом меди и крови крошками соли

прикасается
бархатно
к верхней линии губ

снимает слой кожи
оттачивает как наждаком рукоятку до глади до резкости до остроты

до удара секиры о землю

из-под нее вырываются брызги

на волю* *

я бы хотела писать в свой маленький бложик
о том, как шутили с наташей про барби и кенов
о фильмах, которые я посмотрела,
о том, как свидания то и свидания это, 
о любви

медиазона пишет
«силовики провели обыск в квартире московской гомосексуальной пары, воспитывающей двух усыновленных детей»

я вспоминаю
как бил меня отец головой об холодильник (неврологи сейчас: ого сколько у вас повреждений, травмы были, с какой стороны? со всех, котики)
как выбил зуб, как просовывал руку под майку
как я не разжимала мышцы спины даже во сне и сейчас тоже не разжимаю

как сестры хачатурян никуда не могли уйти
и каждый вечер
они возвращались домой
и я тоже возвращалась
и сотни нас, 
тысячи

как много — это я узнала потом, когда мне начали писать письма. и до сих пор пишут

но все это ни для кого из полиции или соседей
учителей, медработников, органов опеки
нашего государства
не было ни малейшей проблемой

ведь все это по гетеросексуальной любви, в самом деле

и я реву на кухне от лопнувшей лампочки, от немытой посуды, от безнадежности, от ничего никогда не изменится, от я не активистка, я не хочу просыпаться вот в это

но я просыпаюсь. каждое утро я просыпаюсь домой

и вы тоже, 
и сотни нас, 
тысячи.перелистывая до начала

русалочка бьет хвостом и уходит на глубину своей плоти и соли и крови
элиза внимательно смотрит в глаза ведьмы и остается


маленькая герда, я перерезала постромки твоему оленю
мой кинжал до сих пор пахнет кожей
не бойся,
на свободе ему будет гораздо вольготней

топтать неподкованными копытами
мягкую траву нашего севера
моего юга

на моем большом пальце написано вечность
маленькая герда, не думай
это гравировка по серебру
не разобьется

а потом ты покажешь мне розыфизика, химия, на пересдачу

давай отменим гравитацию
возраст морщинки седые волосы
у тебя была первая счастливая любовь твоего цвета вот и у меня нет
бежим целоваться, хей
у нас с собой есть вино есть мои пальцы в десяти кольцах сразу есть вся юность и все первые разы по карманам

«неистраченные патроны отсыревают» — нет смотри-ка, потрогай, влажность идет им на пользу

потому что мы 
отменили гравитацию
этого гетеронормативного мира

понимаешь, взорвали
кнопка была под твоей левой грудью
чуть пониже соска

кто нам скажет теперь, как положено выглядеть
как предписано улыбаться
как вести себя
как очаровывать ускользать открываться как быть интересной
загадкой

если все это разнесено на клочки

маленьким поворотом ключа
под ребрами

все из которых на месте
и на яблоки у нас аллергия
последний день месяца прайда

ремешки натягиваются на груди, когда ты откидываешь шею

женщины моего типа, зачеркнуто, женщины моего тела
женщины моего сердца

рыжая, в клубе, от которой я несу отпечаток губ сквозь десятилетия
агрессивность обычно моя история

черная, изнутри белая, замедленным ритмом иного вкуса
черная, изнутри рыжая, лесная и тоже не близкая

дело далекое, прошлое

ремешки на коже, под грудью
«хочешь я тебе привезу и если подойдет, то будет подарок»

как бы выразить, я никогда не влюблялась в мужчин, представляешь
только в далекие образы, 
старшие классы,
письма и песни,
в идею взаимной близости
издали и отраженным светом.

много же сил отнимало, милая
столько лет держать нарисованной эту иллюзию
обновлять по ночам краску собственной кровью
на холсте поверх погасшего очага
никогда не горевшего очага

а за нарисованным пламенем всегда была дверь

теплая и в очках, та из зеркала
позволяет мне видеть точнее
и прикасаться
и говорить да

о да привези да я хочу да

2
так люблю эту оптику взгляда
годы как кинолента
в этой точке героиня не подозревает, что за поворотом начнется совсем другая история
в этой точке времени я возвращаюсь домой под дождем, он вручает мне пирожных для дочери, я улыбаюсь и еще не знаю, что больше не захочу встречаться с мужчинами
что я лесбиянка

красиво и складывается узор

общий будет виден лишь сверху

3.1
женя говорит представляешь есть люди которые говорят 
ну, после тридцати уже открытий не будет
все решено, че там
расписано
на покой

нам по тридцать семь
в этот год каждой свалилось ошеломительное
мы смеемся

наташа говорит произносить слово лесбиянка в публичном месте похоже на стейтмент
я говорю именно так
я задолжала миру своего стейтмента примерно на сколько там лет, на пятнадцать?

дверь открывается,
мы 
продолжаем
празднование
парада

3.2
то как однажды наташа сказала «талия Ж О П А» и это было лучшее селфи
это не графическое стихотворение
но та строчка была графическим стихотворением посреди разговоров чата

семь первых свиданий первого летнего месяца.
семь первых свиданий, включая и отмененное мной с середины дороги, потому что это тоже (считается) (важно).
потому что в тот вечер вышло свидание со мной.

последнее с мужчиной случилось в годовщину смерти моей матери.
этой смерти исполнился двадцать один год.

совершеннолетие моего сиротства
и я больше совсем не думаю, что это все о тебе, мам
или о тебе, пап
добавим-ка терапии со всем разберемся травматика паттерны недоверие надо еще постараться

я думаю
главная героиня этой ленты
я 

4
прямо сейчас хлопает дверью
новая стрижка дочери

почему с детей невозможно снять копию образа?
техподдержка, ответьте

отпечаток на память, в живом эфире
самое удачное время, самый удачный возраст
выбрать обложку для диалога, поставить мелодию
можно я накачу на тебя эту версию при общении, я так привыкла, мне тут все кнопки подходят

можно отказаться от обновлений

нет нельзя, говорит производитель
обновления автоматические

привыкайте к новому юзабилити
к улучшенной разработке
к проапгрейженной начинке и мощности

тренируйте нейронные сети

в конце концов, такая забота о пользователе

система переходит в режим гибернации. нервные клетки трудятся ежечасно, открывают окно толерантности. 
моют его по старинке,
руками.

до прозрачного неба. 

сквозь окно происходит весна и взметывает занавески. 
персефона деметре, запасный словарь

в нашем чатике мы говорим иногда просто так о минутном
отправляя в эфир вместе с селфи и слепком момента 
свои позывные

я примерила новое платье
я смотрела пожар и теперь я должна успокоиться
я перебираю помады как четки
мои анализы еще не готовы


позывные уходят и возвращаются 

я тут сестра
я тут сестра
я жива сестра
у меня месячные я покупаю пальто я вытираю слезы я забрала дочь из школы

я потеряла смысл жизни
сегодня расцвела верба
я сижу в театре
я опускаюсь на дно


я живая сестра
ты живая сестра
да?

и мы 
ощупывая друг друга
словами байтами телефонограммами картинками вот я вот мой котик

вот мое пальто вот помада
вот легкие вот тяжелые
вот тело вот кровь
вот самая сердцевинка смотри сестра ее видно

тебе ее видно?


возвращаем, по зернышку склевывая
гранат за гранатом,
маленькую дорогу на солнце 
для каждой

обратно
первый день весны

У меня теперь есть красные ботинки, 
их подарила мне дочь
на свои заработанные у печи деньги.

Переворачивала булки, пекла хлеб, обжигалась, дула на руки,
несла деньги в кармане куртки,
красные ботинки на моих ногах, красные ожоги уже почти сошли.

Сегодня лопнул последний обруч, привязывавший меня к адресу,
вспоровшему живот,
сегодня у меня появились ботинки для новых дорог,
и в них я пойду завтра к доктору, который расправляет усталые нервы, защемленные спины, унылые позвонки

Размыкает капканчики тела

Чтобы в этих ботинках я могла бы ходить дальше

абсолютно
куда
захочу.
* *

Отправилась в коробку
дюжина рождественских колокольчиков
(красных, что звучат тонкой стеклянной нотой, как зима),
прозрачная ледяная снежинка
и маленький выводок снежностей:
елочка,
дед мороз,
два подарка
и два оленя. 
Тоже стеклянные. 
Отправился внутрь меня пряник,
висевший в пустой раме из-под картины,
пряник, что я раскрасила 
на встрече пострадавших 
от семейного секс-абьюза. 
Раскрасила его я, а пекла какая-то другая женщина. 
Перенесшая то же, что я. 
Нас тогда было кажется тридцать. 
Или чуть больше. 
Полная комната женщин
с глазами и позами,
с телами и жестами,
с волосами и изгибами губ,
знающих
ровно то же
о себе и о мире
что знаю и я. 
Я раскрасила пряник тремя видами цветной глазури. 
Зеленой, розовой и желтой. 
Она засохла. И пряник засох. 
А сегодня я размочила его и сгрызла. 
Было больно, мне всегда немного больно кусать очень твердое плохо сросшейся от перелома челюстью. 
Но я все-таки его съела. Это не было вкусно. И собрала пальцем все крошки, и слизнула и их. 
Завтра
я смотаю гирлянды
и зима завершится. 
А пока они подмигивают мне
из трех бутылок цветного стекла
на подоконнике.
* * 

«Кроме того, медведь имеет связь с лунной символикой, связанной с областью
бессознательного. Он был священным животным богини Дианы, богини Луны»

«Медведь олицетворяет начальную стадию любого процесса и первобытные инстинкты. 
Коренные американцы часто считали медведя, как и птиц, дальним родственником человека, 
поскольку он может стоять и передвигаться на двух ногах»

«Вопреки распространенному мнению, зимой медведи не впадают в настоящую спячку. Их
состояние похоже не столько на оцепенение, сколько на обычный сон»


(из одного паблика)

.

это животное
медведь моего года
он пришел разорвать тебя
с тела маленькой девочки
с тела юной девицы
с тела женщины содрать тебя,
корку мужскую, чужую,

бесчестную липкую корку любви
к самому себе

срезать когтями
затолкать обратно
под твои ногти
в твою кожу
в твои карманы
в твои глаза
в твои губы между усов
в твою глотку
в тебя самого наизнанку

ешь свое сам
ешь свое сам
ешь свое сам

понемногу откусывай
жуй

говорит тебе и медведь и одна маленькая упрямая скво
из самой сердцевины

и раздается рев
* *

да, записывай, как идет рука: 
кофе без молока -
это если остался на ночь
и приехал под утро такой весь из себя помятый
и конечно о времени чтоб зайти в магазин ты не подумал когда наливал по пятой
когда трогал ее под столом за коленку за что придется за бог послал
когда был такой смелый такой невозможно пьяный
и сейчас ты стоишь у конфорки у плиты заляпанной грязными чьими-то господи да твоими руками
все еще пьяный

она не сказала тебе ни увидимся ни пока
ты стоишь и дуешь свой кофе без молока


— 2019
* *

А что если я

продолжу рисовать на бумаге слова
(вероятно, на рисовой)

вышивать на запястьях 

и пунктирными линиями
точка тире точка
пробиваться к реальности
через заграждения
в виде кожи. 

— вспарывая
шов за швом -

Платье моей матери,
отданное (неизвестно кому) сразу после похорон,
платье, в котором она носила меня,
как кошка Шредингера
одновременно существует и нет. 

Кто-то носит его. 
Она носила его и меня. 
Я ношу фотографию его воспоминания
на белой стене. 
Они разные. Просто похожие вещи. 

С тех пор, как сняла,
я ни разу его не надела. 

Только дала примерить дочери для выпускного. 
Но ее выпускной 
отменился. 

Это всего лишь одежда / это всего лишь слова. 

кошка Шредингера
вылизывает сама себя
в темноте белой комнаты.
* *

у меня под окном крапива — поди, залезь
на второй этаж. косы я обрезала, не спустить.
собиралась давно на войну, на смерть.
я и знать не знаю, что такое вот это — «любить».

на втором этаже видно небо не очень, но вот войска
хорошо видны. все стоят, все готовы еще стоять.
у меня под окном крапива и ключ в замке.
я не знаю, как это — «не воевать».
prince of egypt

если я испишу кириллицей свои ноги
ты все равно не поймешь
ни слова. просто попросишь прикрыться.
(нет, конечно. я свободная, это самое, птица.)

ты сказал, если у кого-то есть драгоценность
так ему нужно хранить ее понадежней.
в нагрудном кармашке
(возможно)
поближе к сердцу.

если бы ты написал на арабском хоть слово
я почувствовала бы
сначала угрозу
потом ощущение спама
как в фейсбуке бывает, знаешь
и только потом любование
красотой линий.

что возникает в твоей голове первым
при виде моих строчек
(к примеру вот этих)

и увидимся ли мы
хотя бы еще один раз

чтобы третий язык
проложил свое русло
поглубже.
пиктографическое письмо

погадай мне на чае на письмах
на вацапе на френдлистах

все закончится к декабрю
это маленькая лисица
тонкой костью идет по льду
и не думает ни о птице
ни о ком-то горячим камнем
эбонитовым камнем ясным
разбодяженном на ветру
* *

сижу на песке
ем соленую рыбку
читаю японскую книжку
и кожа моя пахнет рыбкой
и книжка
и может, песок
и некому рядом
ощутить этот вкус
рыбный вкус соли
облизнув мою кожу

грустное хайку!
без правил (и без тебя)
(что очень, конечно же, зря)
* *

балкон, гранат, и персефона в дымке
и не спускаться к собственным теням
не выйдет. с ними выйдет поиграть
как дети со двора кричат — а выйдет?
из тени, дымки, снов, из-под земли

откуда столько слез, моя голубка
ты смотришь в зеркало стекло запотевает
ты трогаешь лицо прозрачным пальцем
кто прикасается к тебе сквозь дым сгущаясь
прозрачной коркой. холод пальца хрупкость звонкость

граница зеркала стекла стекает в землю
и палец крепнет, появляется рука
* *

исцеление = целостность

соединиться со всеми частями, 
которые мы расщепили и спрятали, чтоб не сойти с ума, 
распилили крестражами -

соединиться, прочувствовать их целиком,

потому что теперь мы уже способны и выпить эту боль, 
и защитить себя,

и вернуться к себе, 
не боясь быть разрушенным и сокрушенным всей интенсивностью чувств,

наших чувств,

и когда-то они, изолированные от боли отрезающим взмахом — 
изолировали нас и от тока жизни,

от соприкосновения с миром всей собой,

но теперь мы можем восстановиться. починить провода. 
ощутить ток

смерти нет, есть не-жизнь, и ее 
необязательно выбирать.

на дне чаши лежит ключ, отпирающий дверь в тайный сад,

где из черной земли прорастает зеленое

каждый скулящий осколок в нас
находит место в защищающих руках, в бережном сердце
возвращается на место
возвращает нам связь

пульсирует
дышит
живет.


— 2018
on therapy

в оставленную временем выбоину
дует ветер
натекает вода
падают камни
чей-то песок натекает струйкой
ветер наносит землю

в оставленной временем выбоине
если дождаться дождя
прорастают цветы

ну или что там приносит ветер

в любом случае, плодами вполне можно прокормиться
или продать цветы на рынке
закутавшись
от ветра
в брезентовый капюшон.

принести домой выручку
отправиться в магазин
за лопатой
и закопать эту выбоину
оставленную временем
умирать
под дождем

и перешагнуть по ней, как по мосту
к следующему участку дороги.

лопата еще пригодится.
7 марта, подстрочником с темного языка

я наклоняюсь над твоей кроватью
я тебе говорю
я тебя люблю
я тебя не брошу
ты лучшая дочь всегда, ты самая моя из всех
целую тебя на ночь и выключаю свет

потом я иду в свою кровать
ложусь
не гашу лампу
долго долго читаю разные сайты
листаю разные книжки
не вставляю беруши
я не сплю
я жду

пока мой голос наберет силу
и выключатель щелкнет


— 2017
девятьмай

мы обрезали волосы обрезали под корень
заворачивали то что было в платочки
вырастали из платьев врастали под землю
прорастали корнями
с нас текло молоко
в рот нашим детям
по ногам наших мужей
ноги в мозолях руки в набухших венах
перекатывали мы слова старые под кожей
они не подходят
они истратили все патроны
я заряжаю ствол новым
ствол прорастает
мне в руку
* *

если бы я смогла написать
как выходит отец гасит фонарь на веранде
как слетаются к фонарю бабочки
(от фонаря)
как стою в голубой пыли 
ногами на небо
ничего не было

и фонарь не гасили


— 2016
* *

прогнозы погоды на день: старая луна, высота солнца, длина дня
дочь начинает проект про маленькие вещи
мы маленькие вещи в большом городе
что становятся больше
как волны
толкая друг друга
* *

как будто главная моя проблема это свет
и выданный прогноз погоды на сегодня
а то что ты не дашь сейчас ответ
меня совсем ничуть не беспокоит

как будто
* *

последняя чашка чая, вчерашний сухарик
за несколько километров ты делаешь что-то
ложишься в кровать, телефон выключаешь
как будто отрезана нитка прямого коннекта

я странные мысли всю эту неделю катаю под кожей
и я не хочу чтобы ты их коснулась случайно
спи детка, спи детка, спи детка спокойно и крепко
а я на балконе чужое сквозь дым выпускаю
* *

сушками и молоком
кормиться. не выходить из дома.
думать, что это пройдет до завтра, искать чей-то контур знакомый
в словах. в отпечатках, фрагментах.

слышать твой голос за километры.
* *

моя девочка, я пишу тебе из горящего танка
и вдали догорают мои бронированные корабли
моя девочка пишет хокку и танка
и проводит свой вечер за прохладным бокалом шабли.

моя девочка пишет каллиграфически точно:
«опускается ночь, сыплет снег, гаснет пламя», и что-то еще -
я не знаю язык, на котором — и бархатный росчерк,
и мой танк неожиданно гаснет под снежным плащом.

ее кисть над листом невесома, так по-птичьи легка
наносимые знаки от силы удара прорывают тетрадь 

и враги в темноте вдруг теряют мои следы, 
и саднящий багровый пузырь от ожога на левой щеке

застывает 
в изящнейшей форме 
цветка
дочери

В одном из моих кошмаров
ты возвращаешься взрослой
и едва-едва можешь вспомнить
кто я такая

много ли лиц из своих пятнадцати вспомню я?
ни одного

только ту спокойную женщину из больницы
она втыкала в меня целебные иглы
и выпускала наружу слова
первые за пятнадцать
слушала их
складывала в белый кармашек халата
гладила, кажется, по руке


у меня миллион твоих фотографий
мои руки в возрасте тридцати трех
помнят на ощупь
кожу твою и волосы
и закрытые веки и губы
и линию скул
и плечи

линии которыми ты

нарисована


в этой реальности

(В одном из твоих кошмаров я не узнаю тебя при встрече)

я тренирую подушечки пальцев
о слова и осколки
я заучиваю код наизусть

это поможет проснуться
это сработает.


* *

Тысячи поводов с тобой не увидеться
Тысячи поводов тебя не прощать
Обходить память о тебе по периметру
присыпая хлоркой следы

Делая тысяча первый круг
я понимаю, что запах выветрился

И кажется,
я не могу его вспомнить

Дальше считать
тебе.
* *

каждый раз из окна моей кухни я вижу
солнце, деревья и дом, и я помню, как его возводили
кирпич за кирпичиком, когда мы были детьми.
мы играли на стройке (нас, конечно, ругали.
а еще там жил черный пес).

каждый раз из окна моей комнаты я вижу деревья
такие высокие, я не помню, как их сажали
но мой дед наверняка помнит,
надо расспросить бабушек у подъезда
про эту липу.

каждый раз из окна я вижу
как идут через солнце люди
и мне кажется, там, за достроенным домом,
за выросшими деревьями, там — 
море.
хотя знаю, что моря там нет.

но пахнет соленым ветром
из окна моей кухни 
двадцать пятой по счету снятой квартиры.

я одеваюсь и иду платить по счетам.
* *

рай — это есть на лавочке шаурму
глядя в темные кроны сосен
на другой стороне улицы
под окнами своего дома

рай — идти под дождем с плейером, 
подпевать, слизывать капли с губ. 

рай — это думать о тебе

ад — это есть на лавочке шаурму
под окнами своего дома
вглядываясь в темноту
дрожа в промокшей одежде
думая о тебе

рай и ад я ношу с собой
в левом кармашке и правом
достаю поочередно
разглядываю
примеряю. 

и каждый из них мне к лицу, сшит по мерке
и каждое утро выбор

отдам как-нибудь оба в стирку
* *

в макондо дождь в душе тоска по телевизору собака
сегодня чую будет драка
харибды с сциллой без конца
и до невнятного лица
в стекле и с краешком согнутым
за километры вдаль и вниз
не дотянуться
* *

— Маленькие слова
на полвдоха, на перерыв, на после работы
восьмиминутное приложение «поговори со мной»

«Ваша тренировка на сегодня окончена
Вы произнесли свою норму слов успешно
Поздравляем
Напомнить завтра?»

— Я скачала и стало попроще
этот мужик, ну, тренер, не дает отмолчаться
можешь тоже поставить себе такую
там можно добавить друг друга в друзья

будем
соревноваться
* *

иногда это нужно
для стихотворения
иногда это нужно
для разговора
иногда это нужно
для действия
для выхода в ночь
или раннее утро

иногда стихотворение это нашаривание тапочек
шаги за порог
и они остаются 
отчетливо различимыми строками 

словарей очень много
* *

сделай мне ловца для снов
собери росу с ладони
вытки праздничный покров
для того кто ночью в поле
вдоль по кромке у межи
ловит, ловит нас во ржи

руки
застудил. 
и шею.

вытки 

плащаницу потеплее.


— 2015
* *

я существую на крепком кофе на сигаретах на тонких пальцах
ты существуешь конечно в лете в воде залива в рассвете в танце
пересечение невозможно коннект потерян свободно прочерк
ты существуешь 
вопрос вопросов
я существую 
ответ неточный
s08e00

говорю это только пилот ты не знаешь что будет дальше
может этот аладдин уже давно возвратился к своей наташе
может, с ним ничего не случилось
может, она еще будет в порядке
может, вы живете долго и счастливо
проверишь в титрах
успокойся, говорю, успокойся

ответь на звонок
не перематывай
* *

Я достаю каблуки, выхожу в подъезд покурить, у меня короткая стрижка
Ты не знаешь ни марки моих сигарет, ни того, что какой-то мальчишка 
вчера спросил: останешься на ночь?
Я отказалась. 
Скажи, сколько еще нам осталось
ночей тишины на двоих. Дней, проведенных в постели с утра до заката. Я надписываю конверт, 
запечатываю темнотой за окном. 
Отправляю с пометкой куда-то
кому-то
выбывшему адресату.
* *

если в ноябре загадать желание
глядя на луну поверх питерских крыш — 
оно непременно исполнится
утром июля.

такова удельная плотность желаний
на массу влажного воздуха
(в этом городе)

оттого лето тут
так восхитительно нежно.
оттого месяц брь
так беспросветен.

летом — 
не желают.
* *

полный стакан снов
у кровати на столике.
я знаю, в такую длинную зимнюю ночь
они могут закончиться
в час предрассветной жажды.

я
запасаюсь
заранее

прямо с утра
начиная сцеживание книжного шкафа.
* *

последние строки писать при огарке
огрызком карандаша.
если ты еще немножечко не придешь
все будет кончено мной.

— лампочки изобрели
— ручки придумали

нет.
не слышала.
* *

говорить о тебе: словами, нитками
пойманными возле куста картинками
тихими играми с кошкой, разлитыми
по банкам компотами и вареньями
стихотвореньями
пятиминутками
межреберными промежутками

говорить о тебе говорить для тебя
с тобой
как слышно

как видишь


— 2014
* *

здравствуйте! мы проводим опрос населения, разрешите войти
очень медленно и осторожно разрешите войти в вас
в белых перчатках, почти не касаясь руками, чтоб не запачкать
белые стены полы побелевшие в ярости губы
мы ничего не заденем мы просто узнаем
как там внутри.

— очень тихо,
спасибо,
мы так и запишем.


— 2010
перед грозой

девочка думает, что мальчик ей не звонит
потому что она слишком толстая, слишком глупая,
слишком вульгарно накрасила глаза и слишком громко смеялась
девочка думает: все кончено
девочка думает: ничего и не было
девочка смотрит на телефон

мальчик думает: какая отличная музыка
надо бы заехать в офис, забрать наконец свои наушники
в них будет звучать еще лучше
мальчик думает: надо бы переписать этот диск девочке
а то у моей девочки просто кошмарный музыкальный вкус
мальчик идет по улице и улыбается

телефон вибрирует в рюкзаке


— 2009
эдиториал

маленький глянцевый бог
который не очень-то любит
когда его теребят просьбами
толстые бледные девочки
и истеричные дамы за сорок
их волосы непричесаны

он говорит им: уйдите
вы оскорбляете храм
своим несчастливым дыханием

я запираю дверь
а на дворе кормлю их
чуть зачерствелыми сказками

я знаю, они насытятся
я его жрица


— 2008
(to гумилёв with love)

да услышит эти речи
та, что обликом подобна
солнцу, та, чьи пальцы гибки,
та, чьи взоры непреклонны…
лев понурый, быстрый всадник
тот, что мчит себе на гибель
к той, чьи песни богоравны,
к той, чьё сердце из нефрита,
к той, чьи взоры непреклонны.


— 2005
* *

стать белой подопытной мышью 
что может быть проще 
она помещается в очень маленькой клетке 
она ест помалу и редко 
в общем-то, это зависит от условий эксперимента 
и от решений того, кто 
их проводит. 

задачу можно усложнить — 
говорят, это обещает неслыханные открытия. 
мышь, может, была бы не против 
послужить высоким целям своей белой шкуркой 
мышь вполне может быть предана науке 
до кончика розового хвоста. 

но мышей почему-то не принято ставить в известность 
об условиях очередного эксперимента 
и ей остаётся догадываться 
организовывать наблюдение 
строить осторожные предположения 

приучаясь видеть символы 
в чётности/нечётности выданных утром зёрен


— 2004
тёплое внутривенно

Элизабет принимает ванну 
Элизабет принимает её близко к сердцу 
Элизабет изучает карту начальных странствий 
вдоль своего тела. 

Линии ведут в глубину. 
Линии перекатываются под кожей. 

Элизабет выключает воду. 
Элизабет берёт себя в руки. 
Элизабет берёт дополнительное время.
* *

город с перерезанным горлом
«следующая остановка — овраг подпольщиков»
город с петлёй на шее
«в этом живописном месте р. волга образует уникальную по красоте излучину»

город с выкачанным воздухом
ударивший меня трижды
и ещё один раз

город, решивший -поужинать-
город с пустыми глазницами
город с гнилой сердцевиной
(» — деревянная архитектура старого центра и зелёно-красно-стеклянный китч newbuild»)
(» — о, да, такие контрасты, резко»)

распавшиеся на части
трамвайные крестики-нолики
мне как всегда — на zero

вычеркиваем.
на блёсну || подсекай

сублимирую как могу, но надолго меня не хватит
сны бродят косяками в двух склянках от спинки кровати

врисовывать их, бросив якорь ближе к обеду, хореем/ручкой
в списки «не забыть купить на оптушке полкило гречки»

в паспортном столе четверг неприёмный день; не взвесят улов, не выпишут справку о пмж в одеяльных норах

но рыбаки своё дело знают; ловить их, вынырнув в полумиле от ужина
в сетки корявых неразборчивых чёрных

в каком-нибудь из октябрей сердце не выдержит такой красоты и вышлет шлюпку
со срочной депешей с девятого на сушу
наивняк

выскоблена изнутри мыслями о тебе выбелена
мягкими твоими прикосновениями выстлана
взрезана по живому твоим молчанием выпотрошена
боже боже как будто дверцы во мне хлопают стало так пусто боже

боже ты знаешь чего стоит держаться в рамках не растекаться
из зрачков вдоль твоей кожи нежно по линии рта
автопробег // на автопилоте

это всегда так больно, а, <имя>?

душу забыла заправить в джинсы
так осталась
настежь осталась

едва-едва прихватила булавкой
синтетические нитки горят быстро

инициалы вырежи
боже благослови мои шрамы
боже благослови его руки
* *

лежать, притворяясь белым
лежать, притворяясь схожей
под кожей так видно вены
под кожей так видно кожу
вторую* *

у меня ботинки зимние рвутся
у меня лифчики в ванной сохнут
люди делают третий круг
люди замирают в четвёртом приближении
люди спрашивают 
? дальше раменская
? следующая 47я
у меня пальцы мёрзнут
я говорю чужими словами
* *

блядские шарики раскраски во весь рот
голубым и зелёным широкие мазки щедро
цветомузыка первомайтвоюмать
покупать подарок на именины утром выходного дня
пытаясь припомнить
судорожно
а что ты любишь?

меня.
на трамвайном билете

но вы же всё понимаете — это не делает меня сильной, это делает меня пустой
очень болят мышцы ног и лобковая косточка
почему я должна отвечать на чужие заигрывания адекватной улыбкой –
если я даже не помню, сколько мне лет

единственная область, где я чувствую себя уверенно — диетология
контролировать съеденное так просто — чем меньше впускаешь в себя, тем меньше хочется
но что делать дальше со своим близящимся к совершенству дарёным телом
в женских журналах почему-то забыли указать
может, поискать в графе «примечания»?

я утыкаюсь лицом в красную походную куртку
ловлю запах дыма

пока ещё не выветрилось

полстакана кефира на ночь
по стеночке || нащупывая заново синий цвет

никогда и летать-то не умела зачем бралась за штурвал 
мамочки начинает тошнить всего лишь качка так бывает на девятой неделе высоте 
дело привычки помогут сестрички 
каждый новый меняет твой запах 
а возможно и сплетения днк — ты забыла? 
мёртвая петля 
вокруг чьей-то немытой выи 
уроки чистописания давай набирай вслепую «nikogda nikogo ne ljubila» 
чувствуя себя афродитой 
мертворождённой 
из пыли 
и ила
происхождение жёлтых конвертов

это страсть у обоих к кольцевым концовкам к завершённости к точкам 
маленькая смерть от удушья вместо четвёртой строчки 
это твоя и моя закономерность это плавное движение по кругу 
параллельные прямые могут даже не подозревать о существовании друг друга 
плавая в шрифте times new roman на оборотном листке лунного календаря 
имена на языке крутить вспоминая наизусть заучивая во весь голос благодаря


— 2003
подъязычное (наизнанку)

«эта мякоть моя, моя ненаглядная мягкость» © Воденников

Разорваться — взорваться у тебя во рту
Кислой и терпкой ягодой
смородиной или рябиной
Горьким шиповником
нежно вгрызаешься
лопнуть на твоем языке
[как это будет — на твоем языке?]
растечься вязким сиропом
сахарной пудрой
взлететь
— в небо -
— в нёбо -

…еще глоток…
* *

 На коже запах малины.
Остался на память
о сладости и яркости ягод.
…У кого остался аромат моей кожи?


— 2002
* *

 послушай,
— это море
говорит с тобой о Катулле,
в нежных отсветах заката
тает небо.
слушай — это облако
говорит с тобой о любви.


— 1999